Chúng ta có thể mong đợi một Bitcoin Bull chạy trong bối cảnh giá Bitcoin giảm một nửa và coronavirus đang phát triển không?

Việc giảm nửa giá Bitcoin tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 năm 2020. Mỗi lần Bitcoin giảm giá, số Bitcoin được đưa vào…

Xem Thêm Chúng ta có thể mong đợi một Bitcoin Bull chạy trong bối cảnh giá Bitcoin giảm một nửa và coronavirus đang phát triển không?